Propozice pochodu

Pořadatel:

 • International Police Association, sekce Česká republika z.s.
  územní skupina č. 206 Hranice, IČ: 669 33 421
  zastoupená: Mgr. Pavlem CHLÁPKEM vedoucím územní skupiny
  Purgešova čp. 2, 753 01 Hranice
 • číslo účtu : 1880725329/0800
 • webové stránky https://www.hranice.ipacz.cz

a

 • Územná úradovňa Čadca
  Slovenskej sekcie IPA, IČ: 308070690029
  zastúpená: Miroslavom JURČÍKOM za Územnú úřadovnu
  Palárikova 977/25; 022 01 Čadca
 • číslo účtu : 4012787144/7500

Kontakt na organizátora:

Místo startu:

 • Hrčava – obecný úřad, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česká republika – ukaž na mapě

Datum:

 • 24.10. 2020

Prezentace:

 • 24.10.2020 v čase 07:00 – 10:00 hod v místě startu.

Start a cíl:

 • Start bude průběžný v čase od 08:00 hod do 10:30 hod. S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR/SR/PL si pořadatel vyhrazuje právo upřesnit čas startu účastníků v rámci organizačního pokynu účastníkům, který pořadatelé rozešlou účastníkům nejpozději 19.10.2020, kdy startovat se bude po skupinách v 15 minutových intervalech.
 • Při prezentaci bude účastníkům po ověření totožnosti vydána startovní karta a mapa s trasou pochodu. Startovní karta je vydána účastníkovi s jeho startovním (registračním číslem). Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, nemá účastník nárok na vydání ocenění.
 • Cíl bude uzavřen 24. 10. 2020 v 18:00 hod. Po tomto čase již pořadatel nevydá účastníkům ocenění.

Účastník:

 • Za účastníka je považovaná registrovaná osoba, která se vydává chůzí, během nebo za pomoci kompenzační pomůcky na trasu se zaplaceným startovným a vydanou startovní kartou.
 • Účastníkem je i osoba, které bylo pořadateli uděleno čestné startovné. Počet registrovaných účastníků je omezen na 600 účastníků. Pořadatel si vyhrazuje právo počet registrovaných účastníků navýšit.
 • Účastník může být doprovázen osobou/osobami, které nebudou registrované. Tento doprovod nemá nárok na získání ocenění a služby pořadatele.
 • Každý účastník i doprovod se vydává na trasu s účastníkem výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník může být rovněž doprovázen psy.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat mimo jiné příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR (ochrana dýchacích cest, nutnost dodržování rozestupů, …), dále lesní zákon 289/1995 Sb., § 20, zákon o lesoch NR SK č. 326/2005 Z. z., § 31 kdy se nesmí: Rušit klid a ticho, narušovat půdní kryt, vyzvedávat semenáčky lesních stromů a keřů, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava, kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpady a odpadky atd.
 • Účastník má povinnost držet se vyznačené trasy, nezkracovat si cestu, nepoškozovat značení tras a být ohleduplný vůči jiným účastníkům Československého IPA pochodu.
 • Účastník bude respektovat pořadatelem daný čas startu, který s ohledem na příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR stanoví pořadatel každému účastníkovi a dbát pokynů pořadatelů.
 • Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe desinfekční prostředek a svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.

Registrace:

 • Řádná registrace na Československý IPA pochod se provádí přes registrační formulář v termínu od 8.8.2020 do 16.10.2020. Odkaz na registrační formulář je zveřejněn na webové stránce Československého IPA pochodu.
 • Po ukončení řádné registrace může organizátor vyhlásit na webové nebo facebookové stránce Československého IPA pochodu mimořádnou registraci a registraci na místě startu pro naplnění startovní listiny.
 • Podmínky registrace jsou součástí propozic Československého IPA pochodu. Odesláním své registrace vyjadřuje osoba svůj souhlas s Podmínkami registrace a Propozicemi pochodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace bez uvedení důvodu.

Kontrolní body (CP):

 • CP1: 08:30 – 13:00 hodin
 • CP2: 09:30 – 17:00 hodin

Trasa pochodu a její popis:

 • Obě trasy vedou většinou po zpevněných komunikacích.
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.

Startovné:

 • Cena startovného pro účastníky Československého IPA pochodu je stanovena: 650,- Kč / 25 €.
 • Účastník se zavazuje uhradit startovné v plné výši a na vlastní náklady do 10 kalendářních dnů od přidělení startovního čísla organizátorem na uvedený bankovní účet.
 • Startovné lze uhradit v EUR na účet IPA Čadca a v CZK na účet IPA Hranice.
 • Detaily o platbě startovného a storno poplatku jsou uvedeny v Podmínkách registrace.

Ocenění pamětním odznakem:

 • V cíli pochodu obdrží každý účastník, který dodržel podmínky propozic číslovaný pamětní odznak na stuze, se stužkou na zápich i na zásun do nosiče stužek v krabičce. K pamětnímu odznaku obdrží oceněný účastník certifikát s uvedením čísla pamětního odznaku na své jméno.
 • Zahraniční registrovaný účastník s uhrazeným startovným má právo se do 10.10.2020 omluvit e-mailem z účasti na CS IPA pochodě, s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR/SR/PL. Takovému účastníkovi bude ocenění zasláno na udanou adresu na jeho vlastní náklady.
 • Účastník s uhrazeným startovným, který v den pochodu (24.10.2020) bude plnit služební povinnost související s nemocí Covid-19, má právo se do 10.10.2020 omluvit e-mailem z účastni na IPA pochodě. S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR/SR/PL, bude takovému účastníkovi ocenění zasláno na udanou adresu na jeho vlastní náklady.
 • Registrovaná osoba, která se z jakéhokoliv důvodu (mimo důvody plnění služební povinnosti související s nemocí Covid-19) nedostaví na start, nemá nárok na vrácení startovného a vydání ocenění.

Diskvalifikace účastníka:

 • Označený pořadatel Československého IPA pochodu má oprávnění kontrolovat a diskvalifikovat účastníka pochodu při porušení propozic pochodu, při porušení obecně závazné právní normy, zvláště pak lesního zákona (platného pro území ČR) či zákona o lesoch (platného pro území SR). Diskvalifikace se provede záznamem do startovní karty a telefonickým oznámením organizátorovi pochodu.

Diskvalifikovaný účastník

 • je oprávněn vznést protest proti diskvalifikaci organizátorovi pochodu do 120 min od své diskvalifikace, a to osobně v kanceláři pochodu. Protest musí mít písemnou podobu a bude sepsán v českém/slovenském jazyce. Protest bude obsahovat věrný popis skutečnosti z pohledu účastníka, který byl diskvalifikován.
 • uhradí jistinu ve výši 250 Kč/ 10 € a současně účastník předkládá doklad o úhradě jistiny v kanceláři pochodu.
 • Organizátor společně s dalšími dvěma členy organizačního týmu je povinen bez zbytečných průtahů rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud organizátor rozhodne, že protest je oprávněný, bude jistina vrácena a diskvalifikace zrušena. Účastník může Československý IPA pochod dokončit a získat ocenění při splnění podmínek propozic. V opačném případě jistina propadá pořadateli. Proti rozhodnutí organizátora není odvolání.

Ostatní:

 • Propagace a služby jiného právnického či fyzického subjektu v průběhu Československého IPA pochodu je možná pouze se souhlasem organizátora.
 • Výjimky z těchto propozic je oprávněn udělit statutární zástupce pořadatele na návrh organizátora.