Propozice pochodu

Usporiadateľ


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
sekce Česká republika z. s.,
ÚZEMNÍ SKUPINA Č. 206 HRANICE

IČ: 669 33 421
Purgešova čp. 2; 75301 Hranice
v.z.: Mgr. Pavel CHLÁPEK

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Slovenskej sekcie IPA,
ÚZEMNÁ ÚRADOVŇA ČADCA

IČ: 308 070 690 029
Palárikova 977/25; 022 01 Čadca
v.z.: Miroslav JURČÍK

Organizátor

Organizátor je oprávnený pochod zrušiť, prípadne presunúť na iný termín z dôvodu tzv. „vyššej moci“, nepredvídateľných konkrétnych legislatívnych opatrení, napr. zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie alebo zhoršujúcej sa situácie s ohľadom na vpád ruských vojsk na Ukrajinu, a i. mimoriadnych situácií. V prípade zrušenia pochodu, Vám budeme medaile zasielať na Vami uvedené adresy na naše náklady.

Miesto štartu

 • Milošová – základná škola, okres Čadca, SR – ukáž mapu

Prezentácia

 • 22.10.2022 v čase 06:30 – 09:00 hod v mieste štartu

Štart a cieľ

 • Štart bude priebežný v čase od 07:00 hod do 09:00 hod.
 • CP1 bude otvorené od 08:00 hod do 12.00 hod.
 • CP2 bude otvorené od 09:30 hod do 16.00 hod.
 • Cieľ bude uzatvorený 22.10.2022 o 19:00 hod.

Po uplynutí 19-tej hodiny usporiadateľ nevydá účastníkom ocenenie. Je teda nutné prísť do cieľa ešte pred 19:00 hod.

ŽIADAME VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV, KTORÍ SA ROZHODLI POCHOD BEZAŤ, ABY REŠPEKTOVALI ČASY OTVORENIA SA CP.

Trasy

 • Trasa A
  • je vedená spevnenými i nespevnenými lesnými cestami.
 • Trasa B
  • je určená pochodníkom, ktorý chcú trasu absolvovať napr. s kočíkom.
  • trasa je vedená len po spevnených cestách.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy v prípade nepriaznivých okolností.

Ocenenie
Nárok na ocenenie vzniká, po splnení týchto podmienok:

 1. Úspešná registrácia a zaplatenie príspevku na organizáciu pochodu.
 2. Dodržanie pravidiel pochodu.
 3. Vyplnenie štartovnej karty organizátorom počas absolvovania trasy.
 4. Odovzdanie vyplnenej štartovnej karty v cieli pochodu v stanovenom čase.

Účastník:

 • Účastníkom je každá registrovaná osoba, ktorá zaplatila štartovné, alebo jej bolo pridelené tzv. čestné štartovné.
 • Účastníka môže sprevádzať neregistrovaná osoba/osoby (ďalej len „doprovod“). Doprovod nemá nárok na získanie ocenenia ani na ostatné služby usporiadateľa.
 • Neplnoletý účastníci musia mať doprovod dospelej osoby, ktorá za neplnoletého preberá plnú zodpovednosť.
 • Každý účastník i doprovod sa na trať vydávajú na vlastné riziko. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť alebo zaistiť každému zúčastnenému pochodu prvú pomoc pri úraze a dopraviť ho do najbližšieho zdravotného strediska. V prípade únavy alebo neschopnosti pokračovať na pochode z akéhokoľvek iného dôvodu, bez vážneho ohrozenia zdravia účastníka, je účastník pochodu povinný sa dopraviť do cieľa individuálne na vlastné náklady, bez nároku na ocenenie.
 • Účastník môže byť sprevádzaný psom, fredkou … ai. na riziko majiteľa.
 • Účastník i doprovod sú povinní absolvovať trasu pochodu chôdzou, behom alebo za pomoci kompenzačných pomôcok (turistické paličky, invalidný vozík, detský kočík 🙂 …), dodržiavať vyznačenú trasu pochodu a rešpektovať pokyny usporiadateľa. Je prísne zakázané použiť akýkoľvek dopravný prostriedok, skracovať si trasu a poškodzovať označenie trasy. Z trasy je možné odbočiť len pre účel doplnenia zásob v blízkosti pochodovej trasy (obchod, reštaurácia, studnička..) a to iba po verejných komunikáciách alebo turistických trasách.
 • Účastník i doprovod sú povinní sa vybaviť reflexnými prvkami pri pohybe po miestnych komunikáciach v prípade nepriaznivých podmienok a zhoršenej viditeľnosti.
 • Všetci zúčastnení sú povinní dodržiavať:
  • príslušné Uznesenie vlády ČR a SR súvisiacimi s epidemiologickou situáciou v ČR a SR.
  • lesní zákon 289/1995 Sb., § 20,
  • zákon o lesoch NR SK č. 326/2005 Z. z., § 31 kedy sa nesmie:
   Rušiť kľud a ticho, narušovať pôdny kryt, vytrhávať sadenice lesných stromov a kríkov, hádzať špaky na zem, zakladať a udržiavať otvorený oheň, znečisťovať les i lúky odpadkami, servítkami a pod.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie vecí i batožiny účastníka, vrátane jeho obsahu.

ŽIADAME VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV O OHĽADUPLNOSŤ VOČI DRUHÝM I PRÍRODE.

VRELO DOPORUČUJEME, ABY KAŽDÝ ÚČASTNÍK MAL PRI SEBE MOBILNÝ TELEFÓN, KTORÉHO ČÍSLO UVIEDOL V REGISTRAČNOM FORMULÁRI.

Organizačné pokyny

 • Po príchode na miesto štartu je každý účastník povinný si pred vstupom na prezentáciu overiť svoje štartovné číslo a pripraviť si preukaz totožnosti (OP alebo pas).
 • Po overení totožnosti a štartovného čísla dostane účastník štartovnú kartu a občerstvenie na trasu. Štartovnú kartu je povinný predložiť na každom kontrolnom stanovisku (ďalej len „CP“).
 • Účastník je povinný hlásiť sa na každom CP u organizátora.
 • Po príchode do cieľa, na základe vyplnenia štartovnej karty organizátorom, dostáva účastník ocenenie.

V prípade, že dôjde k porušeniu pravidiel, strate štartovnej karty alebo nadmernému poškodeniu štartovnej karty, kedy nebude možné prečítať štartovné číslo a záznamy o prechode CP, účastník stráca nárok na ocenenie a nedostane žiadnu kompenzáciu.

Organizačný tím
Československého IPA pochodu