Podmínky registrace

Registrácia na Československý IPA pochod sa vykonáva cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR, v termíne od 13.8.2023 do 10.10.2023. Odkaz na registračný formulár bude zverejnený na webovej stránke Československého IPA pochodu:

https://cspochod.ipacz.cz/registracni-formular/

Registrácia

 • Vyplnením a odoslaním registrácie vyjadruje registrovaná osoba svoj súhlas s propozíciami pochodu a so spracovaním osobných údajov.
 • Najneskôr do 15 min od odoslania registrácie Vám bude na Váš zadaný email automaticky zaslaný registračný email, s kontrolnými údajmi z Vašej registrácie, štartovné číslo a informácie k úhrade platby.
 • Po obdržaní e-mailu s prideleným štartovným číslom uhradí registrovaná osoba štartovné do 5 kalendárnych dní. Organizátor sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní zaslať potvrdenie o prijatí platby na zadaný email v registračnom formulári.
 • Registrácia, ktorá nebude uhradená do 5tich kalendárnych dní organizátor zruší a štartovné číslo priradí ďalšiemu uchádzačovi.
 • Registrácia na mieste bude možná len v prípade doplnenia štartovnej listiny, ak organizátor túto informáciu zverejní na webe pochodu.
 • Rezervácia štartovného čísla nie je možná.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontrolovať totožnosť pri vydávaní štartovných kariet.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie bez uvedenia dôvodu.
 • V prípade akýchkoľvek problémov pri registrácii kontaktujte admina: admin@ipacz.cz.

Prevod registrácie

 • V odôvodnených prípadoch môže organizátor povoliť prevedenie uhradeného štartovného registrovanej osoby na inú osobu, ktorá sa pre tento účel zaregistruje ako náhradník. Pôvodne registrovaná osoba je však povinná informovať emailom o tejto zmene admina, a náhradník je povinný pri registrácii do poznámky uviezť konkrétne meno a štartovné číslo toho, koho nahrádza.

Storno registrácie

 • Stornovať registráciu po uhradení štartovného nie je možné.

Štartovné

 • Cena štartovného je 850,- Kč / 35€.
 • Štartovné je možné uhradiť v EUR na účet IPA Čadca alebo v CZK na účet IPA Hranice.

Hromadná platba:

 • Viac osôb (skupina) môže uhradiť štartovné hromadnou platbou pod variabilným symbolom (VS) jedného z členov skupiny. Ostatných štartovné čísla (tzn. variabilné symboly) budú uvedené v správe pre príjemcu.

Platba štartovného v CZK

Do poznámky PRE PRÍJEMCU uveďte MENO a ŠTARTOVNÉ ČÍSLO registrovaného účastníka.

 • meno banky: Česká Spořitelna a.s.
 • názov účtu: International Police Association Hranice
 • č. účtu: 1880725329/0800
 • IBAN: CZ83 0800 0000 0018 8072 5329
 • VS: pridelené štartovné číslo (napr. 001, 053, 451, …)
 • SWIFT / BIC: GIBACZPX
 • Výlohy: OUR = OUR – všechny poplatky hradí plátce

Platba štartovného v EUR

Do poznámky PRE PRÍJEMCU uveďte MENO a ŠTARTOVNÉ ČÍSLO registrovaného účastníka.

 • meno banky: Československá obchodná banka, a.s.
 • názov účtu: IPA – Slovenska sekcia – Uzemna uradovna Cadca
 • IBAN: SK 80 7500 0000 0040 1278 7144
 • VS: pridelené štartovné číslo (napr. 001, 053, 451, …)
 • SWIFT / BIC: CEKOSKBX
 • Výlohy: OUR = OUR – všechny poplatky hradí plátce

V hotovosti (EUR a CZK):

 • Len v prípade registrácie na mieste.

Spracovanie osobných údajov

 • Registrovaná osoba udelila svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane fotografií z priebehu akcie, pre potreby a oprávnený záujem usporiadateľa (IPA – územná úradovňa Čadca, IPA – územní skupina č. 206 Hranice), a to za účelom propagácie a prezentácie na webových stránkach, sociálnych sieťach a tlače, po dobu 3 rokov.
 • Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému profilovaniu, na základe ktorého by boli vykonávané úkony či rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do osobných práv či oprávnených záujmov. Po uplynutí 3 rokov sú osobné údaje zlikvidované. Každý subjekt údajov, ktorého sú osobné údaje spracované, môže vzniesť písomnú odôvodnenú námietku prot spracovaniu jeho osobných údajov a to na adresu usporiadateľa.

Organizačný tím
Československého IPA pochodu