Podmínky registrace

Účastník se přihlašuje pomocí registračního formuláře, odkaz na registrační formulář je zveřejněn na webové stránce Československého IPA pochodu (dále jen CS IPA pochod): https://cspochod.ipacz.cz/registracni-formular/.

Přihlášky přes registrační formulář přijímáme od 08.08.2020 od 8:00 hod do 16.10.2020 do 24:00 hod.

Registrace na CS IPA pochod:

 • Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním vyjadřuje registrovaná osoba svůj souhlas s Propozicemi pochodu a Podmínkami registrace.
 • Přes registrační formulář je možné najednou registrovat jen jednu osobu (a její doprovod).
 • Na e-mailovou adresu registrované osoby bude zaslán automaticky registrační e-mail nejpozději do 15 minut po provedení registrace, kde budou uvedeny veškeré registrační údaje, které byly vyplněny do registračního formuláře (pro potřeby dodatečné kontroly od registrovaného), startovní číslo a informace k úhradě platby. Při zadávaní své e-mailové adresy se ujistěte, že zadáváte správný e-mail!
 • Po obdržení e-mailu s přiděleným startovním číslem uhradí registrovaná osoba startovné do 10 kalendářních dnů. Pořadatel se zavazuje, že do 15 pracovních dnů zašle potvrzení o přijetí platby startovného na e-mail uvedený v registračním formuláři.
 • Registrace neuhrazené do 10 kalendářních dnů pořadatel zruší, odejme přidělené startovní číslo a toto uvolník dalšímu použití.
 • Registrovaná osoba (účastník) si při prezentaci 24.10.2019 osobně vyzvednete svou startovní kartu. Pořadatel je z Propozic oprávněn ověřovat totožnost registrovaných účastníků.
 • Registrace na místě bude možná pouze v případě nenaplnění startovní listiny, pokud tak organizátor rozhodne a zveřejní na webu.
 • Rezervace startovního místa není možná.

Startovné

 • Cena startovného pro účastníky CS IPA pochodu je stanovena na 650,- Kč / 25 €.

Hromadná platba:

 • Více osob (skupina) může uhradit své startovné hromadnou platbou pod VS jednoho z členů skupiny, zbývající VS členů skupiny budou uvedeny ve zprávě pro příjemce.

Platba startovného v CZK

 • Do poznámky uveďte při platbě jméno registrovaného účastníka a startovní číslo.

Převodem (bankovním převodem, hotovostním vkladem, nebo poštovní poukázkou „A“):

 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • variabilní symbol (VS) je přidělené startovní číslo (např. 0001, 0012, … 0400)
 • název účtu: International Police Association Hranice

Převodem – platba ze zahraničí:

 • jméno účtu: podnikatelský účet
 • jméno banky: Česká Spořitelna a.s.
 • číslo účtu: 1880725329/0800
 • měna: CZK
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX
 • IBAN: CZ 83 0800 0000 0018 8072 5329
 • Výlohy: OUR = OUR – všechny poplatky hradí plátce. To znamená, že až banka odesílatele platby obdrží od banky příjemce informaci, jaký byl její poplatek za připsání platby, bude tento poplatek (a případně všechny další, které cestou vznikly) naúčtován odesílateli. To se může stát i s několikadenním zpožděním.
 • Případné přeplatky z uhrazeného startovného bude pořadatel vracet na vyžádání účastníkovi při prezentaci.

Platba startovného v EUR

 • Do poznámky uveďte při platbě jméno registrovaného účastníka a startovní číslo.

Převodem (bankovním převodem, hotovostním vkladem, nebo poštovní poukázkou „A“):

 • číslo účtu: 4012787144/7500
 • variabilní symbol (VS) je přidělené startovní číslo (např. 0001, 0012, … 0400)
 • název účtu: IPA – Slovenska sekcia – Uzemna uradovna Cadca

Převodem – platba ze zahraničí:

 • jméno účtu: podnikatelský účet
 • jméno banky: Československá obchodná banka, a.s.
 • číslo účtu: 4012787144/7500
 • měna: EUR
 • BIC (SWIFT): CEKOSKBX
 • IBAN: SK 80 7500 0000 0040 1278 7144
 • Výlohy: OUR = OUR všechny poplatky hradí plátce. To znamená, že až banka odesílatele platby obdrží od banky příjemce informaci, jaký byl její poplatek za připsání platby, bude tento poplatek (a případně všechny další, které cestou vznikly) naúčtován odesílateli. To se může stát i s několikadenním zpožděním.

V hotovosti (EUR a CZK):

 • Pouze v případě registrace na místě dle propozic pochodu.

Změna údajů, oprava / převod registrace, storno registrace

Změny a opravy v odeslané registraci:

 • Údaje uvedené v registračním formuláři můžete změnit požadavkem ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele CS.IPAmarch@gmail.com do 16.10.2019.

Zrušení registrace:

 • Svou registraci můžete zrušit požadavkem zaslaným ze svého e-mailu uvedeného v registračním formuláři na e-mail pořadatele CS.IPAmarch@gmail.com. Zrušením registrace si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace.

Storno poplatky:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na storno poplatek za zrušení registrace každé registrované osoby ve výši:
  • 50% při zrušení registrace od 1.9.2020 do 30.9.2020 včetně,
  • 100% při zrušení registrace od 1.10.2020.
 • Storno poplatek se nevztahuje na registrované účastníky ze zahraničí, kteří se nemohli dostavit na CS IPA pochod s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR/SR/PL.
 • Uhrazené startovné po odečtení storno poplatku bude pořadatelem bez prodlení vráceno z bankovního účtu pořadatele na který bylo zasláno, na bankovní účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno. Vrácení částky na zahraniční účet je provedeno na náklady registrované osoby – výlohy BEN.
 • Startovné uhrazené poštovní poukázkou, nebo hotovostním vkladem na účet pořadatele, bude po odečtení storno poplatku vraceno registrované osobě v pokladně pochodu pokladníkem po prokázání totožnosti.

Převod registrace:

 • V odůvodněných případech může pořadatel povolit v termínu od 1.10.2020 do 16.10.2019 převedení uhrazeného startovného registrované osoby na jinou osobu, která se pro tento účel zaregistruje jako náhradník.

Zpracování osobních údajů

 • Registrovaná osoba udělila svůj dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně fotografií z průběhu akce, pro potřeby a oprávněný zájem pořádajících zájmových sdružení (IPA – územná úradovňa Čadca, IPA – územní skupina č. 206 Hranice), a to za účelem propagace a prezentace pořádajících zájmových sdružení na webových stránkách a v tisku, na dobu 3 let.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do osobních práv či oprávněných zájmů. Po uplynutí 3 leté doby jsou osobní údaje zlikvidovány. Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, může vznést písemnou odůvodněnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů na adresu zájmového sdružení.